Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Oddziale Rachunkowości Budżetowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie zapisów (księgowanie przy pomocy systemu komputerowego finansowo-księgowego Sfinks) zdarzeń, jakie wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym,
 • prowadzenie księgowości Izby Skarbowej z wymogami planu kont i przepisów o rachunkowości w zakresie wydatków budżetowych,
 • dekretowanie i numerowanie dowodów księgowych w zakresie wydatków budżetowych,
 • uzgadnienie sald kont syntetycznych z saldami bankowymi, z kontami analitycznymi oraz z kontrahentami,
 • sporządzanie poleceń księgowania do wszystkich dowodów księgowych,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji należności i zobowiązań,
 • przygotowywanie dokumentów księgowych stanowiących podstawę dokonania przelewów z rachunków wydatków,
 • sporządzanie analiz i informacji z zakresu spraw objętych komórką rachunkowości budżetowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca umiejętności interpersonalnych,
  – praca wymagająca posiadania umiejętności pracy w zespole oraz organizacyjnych,
  – często występująca presja czasu przy wykonywaniu zadań

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek bez windy, nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne, administracyjne, ogólne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw oraz Ordynacji podatkowej,
  • doświadczenie zawodowe: do 1 roku doświadczenia w pracy w rachunkowości lub powyżej 1,5 roku w administracji

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, lub wyższe uzupełnionestudiami podyplomowymi w tym zakresie,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności organizacyjne, dokładność, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „oferta pracy RB”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 248,61 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,200.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr tel. 52 5856120 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl