Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Drugim Oddziale Obsługi Kadr w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Dr E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dotyczących czasu pracy, zwolnień od pracy i innych nieobecności w pracy pracowników IS, prowadzenie ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika oraz prowadzenie analizy: wyjść prywatnych i ich odpracowań oraz pleceń pracy w nadgodzinach i ich rekompensaty czasem wolnym w celu prawidłowego rozliczenia czasu pracy każdego pracownika,
 • prowadzenie spraw dotyczących urlopów pracowniczych: wypoczynkowych, bezpłatnych oraz urlopów szkoleniowych i innych urlopów przysługujących pracownikom na mocy przepisów szczególnych oraz urlopów macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i innych uprawnień pracowników IS związanych z rodzicielstwem w celu dostarczenia aktualnej informacji,
 • prowadzenie spraw dotyczących dokonywania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w IS oraz dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej – w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej w celu dostarczenia informacji dotyczących stopnia wykonywania przez pracowników IS obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska pracy,
 • prowadzenie procesu naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej i poza służbą cywilną zgodnie z obowiązującymi zasadami w celu zapewnienia obsadzenia wszystkich stanowisk pracy,
 • prowadzenie spraw dotyczących obsługi działalności socjalnej pracowników Izby Skarbowej oraz emerytów i rencistów- byłych pracowników IS: w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku zgodnie z przyjętym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Izby Skarbowej w Bydgoszczy oraz przyjętym preliminarzem w celu zapewnienia realizacji przez DIS obowiązku w tym zakresie
 • prowadzenie spraw dotyczących ustalania indywidualnych programów rozwoju zawodowego (IPRZ) pracowników IS i naczelników urzędów skarbowych woj. kujawsko-pomorskiego w celu realizacji standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej w IS.
 • prowadzenie spraw dotyczących słuzby przygotowawczej w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika IS podejmującego po raz pierwszy
 • prowadzenie spraw dotyczących zawierania z pracownikami umów o używaniu samochodu prywatnego pracownika dla potrzeb służbowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca bardzo dobrej znajomości przepisów z zakresu prawa pracy i służby cywilnej,
  – praca wymagająca częstej aktualizacji posiadanej wiedzy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek bez windy, nie przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące, administracyjne lub ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość przepisów w zakresie rozliczania czasu pracy, funduszu socjalnego i służby cywilnej,
  • obsługa programów kadrowo-płacowych,
  • bardzo dobra znajomość edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
  • doświadczenie zawodowe do roku w pracy na stanowisku kadrowym lub powyżej 1,5 roku w administracji,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie prawa pracy,
 • przeszkolenie w zakresie prawa pracy, w szczególnosci rozliczania czasu pracy i gospodarowania funduszem socjalnym, miękkiego HR,
 • dobra znajomość przepisów prawa z zakresu administracji publicznej, umiejętność tworzenia ścieżek kariery/rozwoju zawodowego, ocen okresowych pracowników,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  24-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Dr.E.Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „oferta pracy IS-KA2”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 248,61 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,200.
  Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 164 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl