Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw spraw postępowań podatkowych
 • w Pierwszym Dziale Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ce składania dokumentów:
  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni
  ul. Władysława IV 2/4
  81-353 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie wezwań w celu zgromadzenia dowodów niezbędnych do wydania prawidłowego orzeczenia.
 • Analizowanie i weryfikowanie materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie postępowania podatkowego, przygotowywanie projektu analizy i decyzji oraz przedłożenie ich koordynatorowi.
 • Ewidencjonowanie dokumentów prowadzonych postępowań podatkowych w systemach informatycznych: POLTAX, POLTAX2B, KONTROLA, CZM, BA, sporzadzanie rejestrów dla Działu Rachunkowości Podatkowej.
 • Weryfikowanie złożonych, po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych, korekt deklaracji/zeznań.
 • Analizowanie materiału zgromadzonego w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych.
 • Opracowywanie zażaleń na postanowienia wydawane w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych oraz odwołań od decyzji.
 • Sporządzanie wniosków do Działu Spraw Wierzycielskich w sprawie wydania decyzji zabezpieczających, wniosków o zbadanie zasadności nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, wniosków o przeprowadzenie kontroli i wniosków o ukaranie z ustawy Kodeks Karny Skarbowy, a także zawiadamianie podatników o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiąz
 • Rozpatrywanie wniosków podatników w związku z prowadzonymi postepowaniami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, siedząca – przy komputerze, pod presją czasu i w stresie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzędu nie posiada toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  Kancelaria pok. 104 I p.

Inne informacje:

  Umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć oryginalny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II- sprawdzian wiedzy (test),
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.