Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw wierzycielskich
 • w Dziale Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia
 • Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni
  ul. Hutnicza 25
  81-061 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych oraz zarządzeń zabezpieczenia
 • Prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych,nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, wstrzymania wykonania decyzji
 • Poszukiwanie majątku zobowiązanych oraz współpraca z organami egzekucyjnymi
 • Inicjowanie oraz uczestniczenie w postępowaniach wieczystoksięgowych, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej na zabezpieczenie należności podatkowych, celnych oraz innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich
 • Inicjowanie i przygotowanie pism w postępowaniach upadłościowym i naprawczym, w tym występowanie z wnioskami o ogłoszenie upadłości, orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, uznaniem za bezskuteczne czynności prawnych dłużnika dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • Ocena i analiza ryzyka niewykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia
 • Sporządzanie wniosków o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Dokonywanie wpisu zastawu skarbowego oraz prowadzenie Rejestru Zastawów Skarbowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa o zróżnicowanym stopniu skomplikowania w pozycji przeważnie siedzącej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – praca w budynku wyposażonym w windę.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego
  • umiejętność obsługi systemów komputerowych
  • działanie w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, administracyjnym lub prawniczym lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w jednym z w/w kierunków
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów egzekucji administracyjnej
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  01-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria pok. 104 I p.

Inne informacje:

  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć oryginalny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II- sprawdzian wiedzy (test),
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

  Dodatkowe informacje: (58) 30-02-300 w. 348.