Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw spraw prowadzenia egzekucji i postępowania zabezpieczającego
 • Dziale Egzekucji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  e składania dokumentów:
  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni
  ul. Władysława IV 2/4
  81-353 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Stosowanie wszystkich środków egzekucyjnych oraz prowadzenie korespondencji związanej ze stosowaniem środków egzekucyjnych,
 • Ustalanie majątku zobowiązanego i sporządzanie protokołu o stanie majątkowym, poszukiwanie składników majątkowych zobowiązanego poprzez kierowanie pism do innych podmiotów i organów,
 • Analizowanie akt postępowania egzekucyjnego
 • Rozksięgowywanie wyegzekwowanej i wpłaconej na wydzielony rachunek kwoty na poszczególne należności,
 • Dokonywanie wpłat pobranej gotówki,
 • Kierowanie do sądu wniosków o rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej,
 • Typowanie zajęć wierzytelności.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno- biurowa, często w terenie, łącząca się z niedogodnościami związanymi z koniecznością dojazdu do zobowiązanego, wykonywana na podstawie dokumentów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca wykonywana w terenie, oraz w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdyni, praca przy komputerze, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzędu nie posiada toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).Praca w terenie w zróżnicowanych warunkch pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca biurowa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji, prawa oraz postepowania cywilnego i karnego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, jak również innych przepisów prawa niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zadań nałożonych na Dział Egzekucji.

wymagania dodatkowe

 • praca w administracji podatkowej powyżej 6 miesięcy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  Kancelaria pok. 104 I p.

Inne informacje:


  Inne informacje:
  Umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć oryginalny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II- sprawdzian wiedzy (test),
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

  Dodatkowe informacje: (58) 30-02-335.