Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw orzekania w zakresie podatków
 • w Pierwszym Dziale Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Wejherowie
  ul. Sobieskiego 346
  84-200 Wejherowo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wejherowo
 • Urząd Skarbowy w Wejherowie
  ul. Gdańska 47
  84-200 Wejherowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie materiałów dowodowych i prowadzenie postępowań w celu przygotowania projektów decyzji,
 • wprowadzanie danych z decyzji do systemu komputerowego w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji na temat wydawanych decyzji,
 • przygotowywanie projektów sprawozdań do odwołań w celu przekazania do organu II instancji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu,
  stres związany z kontaktem i obsługą klienta zewnętrznego,
  praca w zespole,
  współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • raca siedząca przy komputerze, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • sprawna obsługa komputera
 • komunikatywność
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • doświadczenie: 6 miesięcy w administracji publicznej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe .

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  DŁUGA 75/76
  80-831 GDAŃSK
  kancelaria – I p. pok.104

Inne informacje:

  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów
  II- sprawdzian wiedzy
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych w trakcie naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu z wyjątkiem dokumentów czterech najlepszych kandydatów, które przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po tym okresie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-300 wew. 501.