Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw merytorycznych i procedur
 • w Samodzielnym Referacie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla Administracji Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  80-831 Gdańsk
  ul. Długa 75/76

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa merytoryczna dla pracowników izb i urzędów skarbowych w przypadku wystąpienia problemów w stosowaniu obowiązujących przepisów w świetle uregulowań przyjętych w SZD/EZD z wykorzystaniem podstawowego kanału komunikacyjnego do obsługi zgłoszeń w resorcie finansów, obsługa procesów zarządzania incydentem/wnioskiem, problemem;
 • wsparcie w interpretacji i stosowaniu jednolitego rzeczowego wykazu akt zaimplementowanego w komponencie SZD, opracowywanie i rozbudowywanie bazy najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w zakresie obsługi komponentu SZD oraz odpowiedniego stosowania przepisów prawa;
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji w zakresie potrzeb szkoleniowych w całej administracji podatkowej dotyczących zadań związanych z zarządzaniem i obiegiem dokumentów;
 • przygotowywanie i doskonalenie raportów zgodnie z potrzebami administracji podatkowej i oczekiwaniami Ministerstwa Finansów, analizowanie zgłoszeń, przeprowadzanie analizy ryzyka, ocenianie skuteczności procesów związanych z obiegiem dokumentów;
 • przeprowadzanie bieżącej analizy funkcjonalności systemu SZD/EZD i jego dostosowania do struktury izb i urzędów skarbowych oraz obowiązujących w tych jednostkach procedur;
 • gromadzenie i analizowanie napływających od koordynatorów czynności kancelaryjnych zgłoszeń w zakresie zidentyfikowanych obszarów ryzyka występujących przy użytkowaniu aplikacji obsługujących SZD/EZD;
 • analizowanie przepisów prawa w zakresie obiegu dokumentów i procedur obowiązujących administrację podatkową oraz funkcjonalności systemu SZD/EZD i jego dostosowania do struktury izb i urzędów skarbowych oraz obowiązujących w tych jednostkach procedur;
 • współpraca z wykonawcą systemu nad koncepcją rozwoju systemu zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów w administracji podatkowej, zgłaszanie uwag i postulatów użytkowników programu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – rozwiązania architektoniczne: wejście do budynku z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy w budynku, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych tylko na parterze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność analizowania i sporządzania projektów aktów prawnych,
  • umiejętność spójnego i jasnego przekazywania treści,
  • znajomość zasad obiegu dokumentów i spraw obowiązujących w administracji,
  • podstawowa znajomość prawa podatkowego,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • przeszkolenie z zakresie obsługi aplikacji biurowych,
 • 6 m-cy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie obsługi aplikacji biurowych.

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Inne informacje:

  Inne informacje:
  Należy podać numer ogłoszenia.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Wymagane dokumenty, w szczególności oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – sprawdzian wiedzy i umiejętności
  III – rozmowa kwalifikacyjna
  Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnych etapów rekrutacji.
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-23-09.