Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Trzecim Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zawiercie
 • Urząd Skarbowy w Zawierciu
  ul. Leśna 8
  42-400 Zawiercie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku VAT,
 • badanie zasadności zwrotu podatku VAT oraz prowadzenie czynności sprawdzających w tym zakresie,
 • opracowywanie projektów decyzji, postanowień i innej korespondencji, związanych z prowadzonymi postępowaniami,
 • ewidencjonowanie dokumentów w programach: Poltax, Biblioteka Akt, E-orus, Ewidencje.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
  – kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku Urzędu, praca związana z koniecznością poruszania się po budynku (3 kondygnacje),
  – bariery architektoniczne: podjazd przy wejściu do budynku oraz winda-platforma umożliwiają osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp wyłącznie na parter budynku, brak wind na wyższe kondygnacje, węzeł sanitarny nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych,
  – budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie w pracy w skarbowości – co najmniej 1 rok,
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi programów komputerowych- Word, Excel.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości lub skarbowości,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  07-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  ul. Leśna 8
  42-400 Zawiercie
  z dopiskiem: „Oferta pracy – PP3”

Inne informacje:

  Warunkiem spełnienia wymogów formalnych jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu, złożenie lub nadesłanie w terminie wszystkich ww. dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń.
  Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
  Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test sprawdzający wiedzę) oraz ustnej (rozmowa kwalifikacyjna).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2115,57 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 672-27-05, wew. 206.