Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Pierwszym Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tychy
 • Urząd Skarbowy w Tychach
  Aleja Niepodległości 60
  43-100 Tychy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie i analizowanie materiałów dowodowych oraz prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, w tym również w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe
 • współuczestniczenie w przygotowaniu sprawozdań, analiz w ramach właściwości rzeczowej komórki,
 • sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów podatkowych
 • przygotowywanie projektów wniosków w sprawie zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa,
  obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
  kontakt z klientem zewnętrznym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko znajduje się na trzecim piętrze budynku urzędu.
  Bariery architektoniczne:
  – podjazd, winda, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku. Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.
  Budynek i stanowisko pracy nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość materialnych przepisów podatkowych, przepisów proceduralnych, jak i orientacji co do przepisów innych gałęzi prawa,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków oraz poprawnego redagowania pism,
  • dobra organizacja pracy celem przestrzegania terminów załatwiania spraw,
  • komunikatywność,
  • wymagane doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub co najmniej 3 miesiące doświadczenia w zakresie stosowania prawa, w tym prawa podatkowego.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne, względnie inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z w/w zakresów,
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Aleja Niepodległości 60
  43-100 Tychy
  z dopiskiem oferta pracy w Pierwszym Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2115,57 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 032/325-11-69.