Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Referacie Obsługi Bieżącej i Czynności Sprawdzających

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Będzin
 • Urząd Skarbowy w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja zasadności wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających, w szczególności w zakresie deklaracji podatkowych,
 • weryfikowanie zasadności złożonych korekt deklaracji oraz zasadności zadeklarowanych napłat,
 • udzielanie podatnikom i płatnikom informacji z zakresu prawa podatkowego oraz o sposobie
 • przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym
 • rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów,
 • przygotowywanie i opracowywanie informacji zawartych w aktach spraw podatkowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Skarbowego,
  -bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta zewnętrznego,
  -obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  -użytkowanie sprzętu biurowego ( drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
  -czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -budynek Urzędu Skarbowego w Będzinie dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami ruchu (możliwość poruszania się po budynku: obecność wind / podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, pomieszczenia higieniczno-sanitarne spełniają niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne),
  -budynek Urzędu Skarbowego w Będzinie posiada oświetlenie sztuczne i naturalne, odpowiednią wentylację, ogrzewanie i wyposażenie stanowisk zgodnie z przepisami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące, administracyjno-biurowe, ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • komunikatywność.
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych,
 • odporność na stres.
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • zdolność argumentacji,
 • otwarty stosunek do podatnika,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  42-500 Będzin , ul. I Armii Wojska Polskiego 1
  p. 76 z dopiskiem „Oferta pracy OB14”
  lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data nadania lub data złożenia oferty w urzędzie skarbowym.

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 762 77 82.
  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie brutto 2.061,22 zł.