Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ochrony przeciwpożarowej
 • w Samodzielnym Referacie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  ul. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w Izbie Skarbowej w Łodzi
 • Zapoznawanie pracowników z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach prowadzonych szkoleń wstępnych
 • Opracowywanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Izby Skarbowej w Łodzi i urzędów skarbowych województwa łódzkiego
 • Okresowy przegląd urządzeń przeciwpożarowych
 • Tworzenie schematów postępowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz sprawdzanie w praktyce przyjętej organizacji i warunków ewakuacji
 • Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie Izby Skarbowej w Łodzi oraz urzędów skarbowych województwa łódzkiego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa
  w siedzibie urzędu oraz praca w terenie w związku z koniecznością przeprowadzania kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej podległych budynków (obiektów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – brak windy w budynku,
  – budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – w kontrolowanych budynkach (obiektach) istnieją bariery architektoniczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przeciwpożarowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej
  • znajomość przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej rok pracy w administracji publicznej
 • podstawowa znajomość prawa budowlanego
 • samodzielność i inicjatywa
 • opanowanie, umiejętność działania w sytuacji zagrożenia
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (świadectwa pracy, kursy, szkolenia, uprawnienia)

Termin składania dokumentów:

  02-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria IS, pok. nr 1
  z dopiskiem „inspektor” Sam. Referat BHP nr ogłoszenia 174407

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu
  i terminie. Wynagrodzenie zasadnicze zostanie określone w wysokości 2.998,14 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (42) 25 47 149.