Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw komunikacji
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Komunikacji w Izbie Skarbowej w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań z zakresu public relations, w tym kreowanie pozytywnego wizerunku Izby Skarbowej w Olsztynie oraz podległych urzędów skarbowych. Zastępowanie rzecznika prasowego w trakcie jego nieobecności,
 • redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej Izby Skarbowej w Olsztynie oraz koordynowanie zawartości stron BIP urzędów skarbowych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji w II instancji w zakresie udostępniania informacji publicznej,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na zapytania mediów, w tym sporządzanie raportów i zestawień oraz prowadzenie monitoringu mediów i rejestru publikacji prasowych dotyczących działalności Izby Skarbowej w Olsztynie i podległych urzędów skarbowych,
 • współpraca z rzecznikiem prasowym przy prowadzeniu przez Izbę Skarbową w Olsztynie oraz podległe urzędy skarbowe kampanii informacyjnych oraz działań edukacyjnych,
 • wykonywanie zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej, w tym redagowanie strony intranetowej Izby i urzędów skarbowych,
 • wykonywanie zadań w zakresie procedur i standardów obsługi klienta w urzędach skarbowych i nadzór nad ich wdrażaniem w urzędach skarbowych,
 • wsparcie rzecznika prasowego w przeprowadzaniu badania satysfakcji klientów Izby Skarbowej i koordynacja badań ankietowych prowadzonych w podległych urzędach skarbowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Izby,
  – praca biurowa,
  – wystąpienia publiczne, wypowiedzi do mediów oraz reprezentacja urzędu,
  – praca wymagająca współpracy w zespole, komunikowania się z pracownikami Izby
  i jednostkami zewnętrznymi, wymaga szybkości i dokładności w wykonywaniu zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej, prawa prasowego oraz postępowania administracyjnego,
  • znajomość struktury administracji podatkowej i zakresu jej działania,
  • komunikatywność, swoboda w formułowaniu wypowiedzi w mowie i piśmie, kreatywność, samodzielność i inicjatywa,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie prawa, ekonomii, administracji, politologii, dziennikarstwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie – z dopiskiem „Oferta pracy KO”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/pl/izba-skarbowa-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5254115 lub 89 5254119