Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw orzecznictwa w zakresie podatków dochodowych i podatków majątkowych
 • w Pierwszym Samodzielnym Oddziale Podatków Dochodowych i Majątkowych w Izbie Skarbowej w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień, pism i wniosków w zakresie podatków dochodowych i majątkowych, oraz odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych oraz podmiotów przekształconych i płatników za zobowiązania w wymienionych podatkach,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do WSA, z zakresu realizacji zadań objętych właściwością Oddziału,
 • udział w prowadzeniu kontroli urzędów skarbowych w zakresie realizacji zadań objętych właściwością Oddziału,
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu merytorycznym i prowadzeniu szkoleń,
 • opracowywanie uwag i wniosków do projektów aktów prawnych,
 • przygotowywanie innym komórkom organizacyjnym IS opinii z zakresu zadań objętych właściwością Oddziału,
 • prowadzenie ewidencji spraw i sporządzanie sprawozdań z zakresu realizacji zadań objętych właściwością Oddziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Izby,
  – praca biurowa,
  – praca wymagająca kontaktu z klientem zewnętrznym,
  – praca wymagająca współpracy w zespole, komunikowania się z pracownikami Izby
  i jednostkami zewnętrznymi, wymaga szybkości i dokładności w wykonywaniu zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze orzecznictwa administracyjnego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Ordynacji podatkowej, ustaw podatków dochodowych i majątkowych oraz aktów wykonawczych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne, lub ekonomiczne,
 • umiejętność logicznego argumentowania i sporządzania uzasadnień
 • umiejętność interpretacji i stosowania prawa w praktyce,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze prawa podatkowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  09-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie – z dopiskiem „Oferta pracy PDM-1 inspektor”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/pl/izba-skarbowa-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5254119 lub 89 5254115