Izba Skarbowa w Opolu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Sekretariacie w Urzędzie Skarbowym w Głubczycach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Głubczyce
 • Urząd Skarbowy w Głubczycach
  ul. Fabryczna 2
  48-100 Głubczyce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekretariatu Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz jego Zastępcy w celu wsparcia bieżącej pracy Naczelnika oraz Zastępcy Naczelnika Urzędu;
 • Wykonywanie zadań związanych z obiegiem informacji i dokumentacji, zapewniających prawidłową obsługę Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu usprawnienia procesów związanych z zarządzaniem;
 • Prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów o charakterze organizacyjnym w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań wynikających z procedur;
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • •praca biurowa realizowana w siedzibie Urzędu,
  •kontakty zewnętrzne z pracownikami urzędów skarbowych, urzędu kontroli skarbowej i innymi instytucjami oraz z podatnikami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • •praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  •stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
  •oświetlenie sztuczne i naturalne,
  •brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy,
  •budynek dwukondygnacyjny nie wyposażony w windę
  •stanowisko pracy usytuowane na piętrze,
  •toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze,
  •przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich,
  •brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprzejmość i otwarty stosunek do klienta,
  • komunikatywność,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • samodzielność.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Ozimska 19
  45-057 Opole

Inne informacje:

  •Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy w przedziale: od 2 248,61 zł. do 2 286,08 zł.
  •W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
  •Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej w Opolu);
  •Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń na V piętrze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wyniki naborów;
  •W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzeć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać za pomocą platformy ePUAP;
  •Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
  •Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej wprowadzonej zarządzeniem nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 29 września 2015 r., dostępnej na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
  •W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
  •Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4853052 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4540067 wew. 227 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: is@op.mofnet.gov.pl