Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Biurze Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Biuro Wymiany Informacji Podatkowych
  ul. Poznańska 46
  62-510 Konin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Konin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wymiana informacji podatkowych realizowana w celu monitorowania i weryfikowania obowiązków podatkowych, gromadzenia informacji i materiałów (dowodów) do wykorzystania przez administrację podatkową, zapobiegania unikaniu opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom w handlu wewnątrzwspólnotowym. Prowadzenie sprawozdawczości i statystyk.
 • Obsługa prawno-proceduralna w zakresie współpracy administracyjnej i wymiany podatkowych w celu opracowywania i zgłaszania propozycji rozwiązań problemów występujących w związku z wymianą informacji podatkowych oraz zapewnienia sprawnej i efektywnej wymiany informacji.
 • Bieżąca współpraca z krajową oraz zagranicznymi administracjami podatkowymi oraz organizacjami międzynarodowymi w celu realizacji wymiany informacji podatkowych. Prowadzenie szkoleń oraz instruktaży z zakresu wymiany informacji podatkowych dla pracowników administracji podatkowej. Współpraca z osobami kontaktowymi z IS, UKS i US w ramach roboczych kontaktów.
 • Inicjowania i projektowanie rozwiązań organizacyjnych w celu usprawnienia współpracy z zagranicznymi administracjami podatkowymi w dziedzinie wymiany informacji podatkowych w większości krótkookresowej perspektywie czasu.
 • Analiza wykorzystywanych procedur pod kątem ich funkcjonalności oraz zgłaszanie uwag mających na celu ich poprawienie i usprawnienie,
 • Prowadzenie sprawozdawczości i statystyk w celu sporządzania informacji dla innych instytucji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – bariery architektoniczne;
  – toaleta dla niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • znajomość prawa podatkowego i systemu podatkowego oraz zasad funkcjonowania polskiej administracji podatkowej;
  • znajomość międzynarodowego prawa podatkowego i zasad międzynarodowej współpracy w sprawach podatkowych;
  • umiejętność posługiwania się komputerem (środowisko Windows: Word, Power Point oraz Excel) oraz korzystania z internetu;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • umiejętność podejmowania decyzji;
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i spiętrzenia zadań;
  • umiejętność jasnego i zrozumiałego przekazywania informacji;
  • umiejętność dobrej organizacji pracy;
  • umiejętności analityczne;
  • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji;
  • samodzielność i kreatywność;
  • umiejętność argumentowania;
  • asertywność oraz umiejętność przekonywania,
  • komunikatywność, dokładność; dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • znajomość drugiego języka obcego (niemiecki lub francuski);
 • ukończone studia wyższe;
 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej;
 • znajomość międzynarodowego prawa podatkowego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • w przypadku posiadania, kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego.

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Biuro Wymiany Informacji Podatkowych
  ul. Poznańska 46
  62-510 Konin
  z dopiskiem: Oferta WP

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.