Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Drugim Referacie Postępowań Podatkowych w Urzędzie Skarbowym Poznań – Wilda

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Urząd Skarbowy Poznań-Wilda
  ul. Wierzbięcice 45
  61-558 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań podatkowych, w tym określanie wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy; orzekan
 • Ustalanie zobowiązań podatkowych, stwierdzenie nadpłaty.
 • Badanie zasadności zwrotów podatku od towarów i usług (wykonywanie czynności analitycznych i czynności sprawdzających), ich terminowa obsługa oraz opracowywanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku.
 • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
 • Analiza materiałów zgromadzonych w trakcie postępowania kontrolnego przekazanych przez Dział Kontroli Podatkowej pod kątem wszczęcia lub odstąpienia od wszczęcia postępowania podatkowego albo przyjęcia pokontrolnej korekty deklaracji.
 • Przygotowywanie informacji do zaświadczeń z zakresu działania referatu oraz udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa prawa.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek wielopiętrowy,
  – w budynku znajduje się winda,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub do 1 roku w administracji skarbowej lub podatkowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych i umiejętność ich zastosowania w praktyce,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • dobra organizacja pracy,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub podyplomowe z zakresu podatków,
 • znajomość systemu POLTAX i Biblioteka Akt.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy-US Poznań-Wilda-PP2”

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 188.