Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw karnych skarbowych
 • w Samodzielnym Jednoosobowym Stanowisku Pracy Spraw Karnych Skarbowych w Urzędzie Skarbowym w Ostrzeszowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  61-726 Poznań
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrzeszów
 • Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie
  ul. Grabskiego 1
  63-500 Ostrzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, prowadzenie dochodzeń w sprawach określonych w ustawie z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości;
 • sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu;
 • uzgadnianie ze sprawcą czynu warunków wystapienia do sądu o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialnosci oraz przygotowywanie wniosków w tym zakresie;
 • wykonywanie zadań oskarzyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w postepowaniuuproszczonym i zwyczajnym przed sądem powszechnym, występowanie przed sądem jako organ wnoszący i popierajacy akt oskarzenia, występowanie przed sadem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
 • prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe oraz wydawanie i rozliczanie mandatów;
 • przygotowanie wniosków o zabezpieczenie w trakcie postępowania karnego skarbowego;
 • przygotowywanie do prokuratora właściwego miejscowo informacji o sprawach, w ktorych należałoby wystapić do sądu o pociągnięcie podmiotu zbiorowego do odpowiedzialnosci;
 • przekazywanie informacji do Krajowego centrum Informacji Kryminalnych o wszczętych lub zakonczonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno – biurowa,
  -praca w terenie w sądzie,
  -praca przy komputerze powyżej
  czterech godzin dziennie,
  – czas pracy zgodnie z ustawą
  o służbie cywilnej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana w budynku
  urzędu,
  – budynek urzędu częściowo
  przystosowany do poruszania się
  osób na wózku inwalidzkim
  (podjazd do budynku, toaleta
  przystosowana do osób
  niepełnosprawnych, brak windy),
  – brak specjalistycznych urządzeń
  umożliwiających prace
  niewidomym, niesłyszącym oraz
  głuchoniemych,
  – narzędzia pracy: komputer,
  drukarka, niszczarka,
  kserokopiarka, faks, telefon;

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa karnego skarbowego, prawa karnego, prawa postępowania karnego, prawa podatkowego
  • umiejetnosci: praca na komputerze, pod presja czasu i w warunkach stresu;
  • komunikatywność;
  • umiejetność przekazywania informacji w sposób jasny, presyzyjny i zwięzły;
  • posiadanie prawa jazdy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających okres i charakter dotychczasowego zatrudnienia, zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy,
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  19-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta pracy w US Ostrzeszów na stanowisko inspektor w KS”
  oferty przesłane poczta liczy się data stempla pocztowego

Inne informacje:

  Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w ogłoszeniu. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą informowane.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 625810326 lub 627628051