Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli podatkowej
 • w Dziale Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym Poznań – Jeżyce

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Urząd Skarbowy Poznań – Jeżyce
  ul. Słowackiego 22
  60-823 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli podatkowej, opisywanie czynności kontrolnych z badania dokumentów w formie protokołu oraz rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołu wniesionych przez podatnika
 • sprawdzanie dokumentów u kontrahenta kontrolowanego oraz sporządzanie opisu w celu sprawdzenia ich wiarygodności i rzetelności
 • opracowywanie dokumentacji pokontrolnej, analizy, spis akt, wprowadzanie ustaleń do podsystemu KONTROLA
 • dokonywanie oględzin, sporządzanie protokołu z oględzin w celu ujawnienia składników majątku podatnika
 • udzielanie wyjaśnień i informacji o przepisach prawa podatkowego związanego z prowadzona kontrolą

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim (możliwość skorzystania z pochylni, budynek wyposażony w windę, w dotarciu do której, z uwagi na różnicę w poziomach, zachodzi konieczność pokonania schodów, brak toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych),
  – konieczność przemieszczania się między budynkami,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym , niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  – narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks, telefon.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wysoka umiejętność argumentowania i konsultacji proponowanych rozwiązań
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w organach skarbowych.
 • znajomość i umiejętność obsługi dostępnych w urzędzie aplikacji komputerowych
 • wykształcenie wyższe, profilowane prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Jeżyce”

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 144.