Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Samodzielnym Referacie Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym w Kościanie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kościan
 • Urząd Skarbowy w Kościanie
  64-000 Kościan
  ul. Młyńska 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących przy zastosowaniu komunikacji bezpośredniej, wystawianie i doręczanie upomnień, wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych oraz zarządzenia zabezpieczenia.
 • monitorowanie zaległości, szczególnie podmiotów nowo zarejestrowanych,
 • wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji,
 • ocenianie i analizowanie ryzyka dotyczącego braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia.
 • poszukiwanie majątku zobowiązanych,
 • składanie wniosków o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Dłużników,
 • wykonywanie zadań i branie udziału w postępowaniach: wieczystoksięgowym, w tym występowani o wpis do hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich; upadłościowym i naprawczym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości; dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • składanie wniosków o dokonanie wpisu dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek dwupiętrowy, brak wind

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego administracji skarbowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • znajomość ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisów w zakresie egzekucji administracyjnej,
  • zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
  • znajomość pakietów Office,
  • odporność na stres związany z pracą pod presją czasu,
  • dobra organizacja pracy,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • przeszkolenie z obsługi programów komputerowych wykorzystywanych na stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Kościan SW”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 5258353.