Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw czynności sprawdzających
 • w Czwartym Referacie Czynności Sprawdzających

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie
  ul. Podwisłocze 42
  35-309 Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności sprawdzających z udziałem podatników niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych urzędu w celu zapewnienia poprawności i rzetelności danych zawartych w informacjach i deklaracjach złożonych przez podatników, płatników oraz inne zobowiązane podmioty,
 • prowadzenie czynności sprawdzających mających na celu sprawdzenie terminowości oraz dochowania obowiązku składania deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie rejestru czynności sprawdzających w programie komputerowym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 4 kondygnacyjnym budynku biurowym (dźwig osobowy). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej lub podatkowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • szeroka znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność,
  • asertywność i umiejętność argumentowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  13-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Geodetów 1
  35-959 Rzeszów

Inne informacje:

  Za datę wpływu dokumentu przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Izbie Skarbowej w Rzeszowie lub datę stempla pocztowego. Oferty złożone lub nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia. Oświadczenia (wzór do pobrania ze strony www. rzeszow.apodatkowa.gov.pl), list motywacyjny – powinny zawierać datę i własnoręczny podpis kandydata – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą e-mailową na wskazany adres poczty elektronicznej o terminie kolejnego etapu naboru.
  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej w Rzeszowie, która jest dostępna na stronie internetowej www. rzeszow.apodatkowa.gov.pl.
  Metody i techniki naboru:
  I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych i dodatkowych,
  II etap: Pisemny test wiedzy,
  III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.100 zł.
  Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani, za wyjątkiem kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, podlegają zniszczeniu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty pozostałych kandydatów, wymienionych w tym protokole, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 85 03 671, (17) 85 03 631.
  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.