Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw do spraw egzekucji-egzekutor
 • w Pierwszym Referacie Egzekucji Administracyjnej EA1

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
  ul. Michała Drzymały Nr 5,
  70-217 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa wpływających tytułów wykonawczych/ zarządzeń zabezpieczenia, wykonywanie czynności egzekucyjnych związanych ze stosowaniem środków egzekucyjnych na podstawie tytułów wykonawczych,
 • sporządzanie rzetelnej dokumentacji wykonywanych czynności oraz sporządzenie raportów o niemożności dokonania czynności z podaniem przyczyny. Bieżące i rzetelne ewidencjonowanie danych w podsystemie EGAPOLTAX dotyczących wykonywanych czynności egzekucyjnych w celu zapewnienia kompletności, aktualności i rzetelności baz danych,
 • współpraca z wierzycielami w zakresie egzekwowanych zaległości, przygotowywanie i kierowanie korespondencji i wyjaśnień w zakresie toczącego się postępowania egzekucyjnego oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przeniesienia odpowiedzialności, przekazywania informacji wskazujących na przychody ze źródeł nieujawnionych,
 • gromadzenie informacji o zobowiązanych niezbędnych do prowadzenia egzekucji, zawartych w zasobach ewidencyjnych Urzędu, w innych komórkach organizacyjnych Urzędu oraz kierowanie żądań, informacji i wyjaśnień do podmiotów zewnętrznych, analizowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zaległości,
 • dokonywanie rozliczeń przelewów bankowych dotyczących wyegzekwowanych kwot oraz dokonywanie wpłat zainkasowanych od zobowiązań,
 • orzekanie w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,
 • w sprawach przydzielonych kilku osobom zapewnienie w pierwszej kolejności prawidłowej realizacji zadań zgodnie z zakresem obowiązków, uprawnień, zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracownika oraz podejmowanie pozostałych zadań odpowiednio do bieżących potrzeb rejonu,
 • obsługa wszelkich prac biurowych związanych z likwidacją tytułów wykonawczych oraz danych do sprawozdawczości, obsługa korespondencji w programie kancelaryjnym (Biblioteka Akt).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – kontakty z zobowiązanymi w związku z podejmowanymi czynności egzekucyjnymi oraz kontakty z wierzycielami i innymi organami egzekucyjnymi.
  – praca w terenie,
  – nietypowe godziny pracy,
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe.
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne;
  3) stanowisko na II piętrze budynku;
  4) brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
  5) brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów: ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego i Ordynacji podatkowej,
  • samodzielność,
  • inicjatywa,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność przedstawienia racji,
  • umiejętność argumentowania,
  • łatwość komunikacji,
  • opanowanie i taktowne postępowanie,
  • umiejętność łagodzenia konfliktów.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność obsługi systemu EGAPOLTAX, POLTAX, POLTAX2B, CZM, LEX,
 • oświadczenie w pracy w obszarze egzekucji administracyjnej do 1 roku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  06-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1/2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  z dopiskiem ‘’oferta pracy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Szczecinie”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 2421,00 zł brutto z wyłączeniem pochodnych.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

  Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-492.