Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli podatkowej
 • w Pierwszym Dziale Kontroli Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Felińskiego 2 B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Urząd Skarbowy Warszawa – Bemowo
  ul. Białobrzeska 53a
  02-325 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli podatkowych w celu ustalenia stanu faktycznego,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzoną kontrolą w celu przedstawienia stanu faktycznego, oceny kontrolowanej działalności oraz skutków kontroli,
 • prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli,
 • sporządzanie odpowiedzi na zastrzeżenia i wyjaśnienia kontrolowanych podatników / płatników,
 • sporządzanie projektów postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,
 • przygotowywanie projektów wniosków do GIIF,
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie,
  – praca biurowa,
  – kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Szerokość głównych drzwi wejściowych do Urzędu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z odpowiednio dostosowanej toalety znajdującej się na parterze budynku. Na terenie Urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno – biurowego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych w tym w szczególności ustaw i aktów wykonawczych do ustaw dotyczących: podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, zryczałtowanego podatku dochodowego, podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej i ustawy o rachunkowości,
  • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • znajomość aplikacji biurowych.
  • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w administracji publicznej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie preferowane wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne,
 • znajomość aplikacji POLTAX w szczególności z podsystemu KONTROLA,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze prawa podatkowego lub służbach finansowo – księgowych,
 • przeszkolenie z podsystemu KONTROLA.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Felińskiego 2 B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie
  Urząd Skarbowy Warszawa – Bemowo
  nr ogłoszenia 180871


Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.

  Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/.

  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 570 89 54.