Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ewidencji i rejestracji
 • w Drugim Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Urząd Skarbowy Warszawa-Wola
  ul. Powstańców Śląskich 2D
  01-381 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie oraz wprowadzanie do systemów informatycznych danych ze zgłoszeń identyfik. oraz aktualiz., zgłoszeń rejestr. podatników VAT, wystawianie potwierdzeń nadania NIP i potwierdzeń rejestracji w VAT (UE) oraz innych potwierdzeń zidentyf. podmiotu jako podatnika VAT lub zarejestr. do procedury szczególnej w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie;
 • ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie;
 • otwieranie i aktualizowanie obowiązków podatkowych na podstawie raportów dostępnych w CRP KEP oraz informacji wpływających z innych organów podatkowych w celu dostarczenia aktualnych danych do prowadzonej ewidencji podatników;
 • prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się, wypełnianie kart KORRP w celu weryfikacji danych rejestracyjnych oraz monitorowania prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych;
 • prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki w celu weryfikacji danych rejestracyjnych oraz monitorowania prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych;
 • bieżące ewidencjonowanie prowadzonych spraw (wezwania dot. zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, ZAP-3 i NIP-7, NIP-8, NIP-2), pism, postanowień i decyzji w celu monitorowania ich załatwienia;
 • wykreślanie podatników z rejestru podatników VAT i VAT-UE w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie;
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania podległej komórki organizacyjnej w celu dostarczenia informacji dla potrzeb Kierownictwa Urzędu i innych instytucji oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę. Praca w zespole, wymagająca samodzielnego wyszukiwania i zdobywania niezbędnych informacji oraz planowania pracy i efektywnego zarządzania czasem. Praca związana z przestrzeganiem określonych przepisami terminów w realizacji powierzonych zadań.
  Praca wymagająca analitycznego myślenia, formułowania pisemnych odpowiedzi oraz samodzielnego podejmowania decyzji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Budynek urzędu ma podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku są windy, na korytarzach szerokie drzwi, a na parterze odpowiednio dostosowana toaleta.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
  • dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz ustawy o służbie cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub pracy biurowej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa
  Z dopiskiem US. Warszawa-Wola
  Nr ogłoszenia 180637Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  Z dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość
  doświadczenia zawodowego.
  Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/.

  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem:22 533-66-00