Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw czynności sprawdzających
 • w Drugim Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Felińskiego 2 B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Urząd Skarbowy Warszawa – Wawer
  ul. L. Mycielskiego 21
  04-379 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w odniesieniu do składanych w Urzędzie dokumentów podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności,
 • udzielanie pisemnych informacji w celu odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych i instytucji zewnętrznych,
 • sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu zdyscyplinowania podatników do terminowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych,
 • analizowanie danych będących w posiadaniu organów podatkowych w celu efektywnego wyselekcjonowania podatników / płatników nieprawidłowo wywiązujących się z obowiązków podatkowych i podjęcie wobec nich dalszych czynności,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu dostarczania informacji dla potrzeb Kierownictwa Urzędu i innych instytucji oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – praca wykonywana pod presją czasu i stresu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca biurowa wykonywana w pomieszczeniach stałej pracy oświetlona światłem naturalnym i sztucznym oraz w pomieszczeniach udostępnionych przez podatników. Obiekt zlokalizowany przy ul. Mycielskiego 21. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, ze względu na brak windy i podjazdu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
  • dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz ustawy o służbie cywilnej.
  • doświadczenie zawodowe 1 rok w administacji publicznej lub pracy biurowej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Felińskiego 2 B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie
  Urząd Skarbowy Warszawa – Wawer
  nr ogłoszenia 180874

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.

  Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/.

  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 50 94 212