Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw opracowywania pisemnych interpretacji w indywidualnych sprawach
 • w Wydziale Interpretacji – Podatki Pośrednie I Oddział Podatku od Towarów i Usług w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Warszawie
  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Płock
 • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku
  ul. 1-go Maja 10
  09-402 Płock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach,
 • opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
 • opracowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • współpraca przy opracowywaniu skarg kasacyjnych kierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w zakresie spornych zagadnień dotyczących danego podatku,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura KIP w Płocku i z pozostałymi Biurami Krajowej Informacji Podatkowej,
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników BKIP.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wymagająca dużej koncentracji uwagi, ogólnej sprawności psychofizycznej, skutecznej komunikacji i umiejętności współpracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy wyposażone w komputer z dostępem do innego sprzętu biurowego (niszczarki, drukarki, itp.). Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków pośrednich oraz ordynacji podatkowej,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • dobra znajomość obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe – 1 rok w pracy w administracji podatkowej lub celnej w obszarze stosowania prawa,
 • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  14-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku
  ul. 1-go Maja 10
  09-402 Płock

  z dopiskiem: nr ogł. 179629
  BKIP Płock

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.

  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.

  Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/.

  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

  Ze złożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 24 361-62-63.