Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw postępowania podatkowego
 • Drugim Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra
 • Drugi Urząd Skarbowy
  ul. dr Pieniężnego 24
  65-054 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych po przeprowadzeniu kontroli podatkowej albo z własnej inicjatywy w celu weryfikacji podstaw opodatkowania i określenia decyzją prawidłowej wysokośc zobowiązania podatkowego Ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz stwierdzeanie wysokości nadpłat, prowadzenie czynności organu pierwszej instancji w postępowaniu odwoławczym;
 • rozstrzyganie o odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników, przeprowadzanie dowodów z przesłuchania świadków na zlecenia innych organów;
 • udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa, współdziałanie przy realizacji zadań z innymi komórkami urzędu, przygotowywania danych statystycznych z zakresu działania stanowiska, ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznych, prowadzenie ewidencji i rejestrów w zakresie rzeczowym referatu;
 • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej. Sporządzanie wniosków o ukaranie na podstawie Kodeksu karnego skarbowego, sporządzanie i ewidencjonowanie zaświadczeń o wysokości stawki karty podatkowej oraz rodzaju i rozmiarze działów specjalnych produkcji rolnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
  stres związany z obsługą klientów zewnętrznych lub z prowadzeniem kontroli w innych urzędach, zagrożenie korupcją, zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość prawa podatkowego,
  • umiejętność zastosowania prawa podatkowego w praktyce,
  • umiejętność redagowania pism urzędowych,
  • umiejętność rozwiązywania problemów i komunikatywność,
  • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
  • umiejętność analitycznego myslenia i konstruowania wniosków,
  • wnikliwość i rzetelność,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi programów komputerowych wykorzystywanych na stanowisku
 • znajomość innych przepisów w tym: ustawa o rachunkowości, kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych,
 • 6 miesięcy pracy w organach podatkowych lub innych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  26-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.zielonagora.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Testy rekrutacyjne oraz rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie Izby Skarbowej w Zielonej Górze. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 660 557 168″