Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw postępowania podatkowego oraz realizacji zadań związanych z członkowstwem Polski w UE
 • w Drugim Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra
 • Zielona Góra
  Drugi Urząd Skarbowy
  ul. dr Pieniężnego 24
  65-054 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych po przeprowadzeniu kontroli podatkowej albo z własnej inicjatywy w celu weryfikacji podstaw opodatkowania i określenia decyzją prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego. Ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz stwierdzenie wysokości nadpłat, prowadzenie czynności organu pierwszej instancji w postępowaniu odwoławczym.
 • rozstrzyganie o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników, przeprowadzanie dowodów z przesłuchania świadka na zlecenie innych organów,
 • weryfikowanie i przesyłanie wniosków VAT-REFUND,
 • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej. Sporządzanie wniosków o ukaranie na podstawie Kodeksu karnego skarbowego,
 • Udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw innych instytucjom i organom, współdziałanie przy realizacji zadań z innymi komórkami urzędu, przygotowywanie danych statystycznych z zakresu działania stanowiska, ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznych, prowadzenie ewidencji i rejestrów w zakresie rzeczowym referatu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
  stres związany z obsługą klientów zewnętrznych lub z prowadzeniem kontroli w innych urzędach,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość prawa podatkowego, w tym znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług,
  • umiejętność redagowania pism,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi programów word (open office), excel,
 • 1 rok pracy w administracji skarbowej na stanowisku pracy związanym z prowadzeniem postępowań podatkowych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Inne informacje:

  „W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.bip.iskarb.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). Życiorys, list motywacyjny powinny być czytelnie i własnoręcznie podpisane. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 68 456 07 07”
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.