Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw orzecznictwa w sprawach nie związanych z działalnością gospodarczą
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowa Sól
 • Nowa Sól
  Urząd Skarbowy
  ul. Staszica 1
  67-100 Nowa Sól

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn,
 • prowadzenie czynności sprawdzających i postępowań w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 • sporządzanie wniosków o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego,
 • ewidencjonowanie decyzji i postanowień w sprawie ustalenia lub określenia należności podatkowych w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków majątkowych w systemie informatycznym: POLTAX, BIBLIOTEKA AKT, CZM.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych lub przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub ogólnokształcące
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawy o podatku od spadków i darowizn, ustawy o zwrocie niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
  • dokładność i systematyczność,
  • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
  • umiejętność redagowania pism,
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania,
  • wnikliwość i rzetelność,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze lub studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowegoi,
 • umiejętność obsługi programu komputerowego BIBLIOTEKA AKT, POLTAX, CZYNNOŚCI MAJĄTKOWE
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks Cywilny
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, programy do prezentacji)
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia świadectwa pracy,

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Inne informacje:

  „W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.bip.iskarb.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). Życiorys, list motywacyjny powinny być czytelnie i własnoręcznie podpisane. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 68 456 07 07”
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.