Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ds. logistyki
 • w Wydziale Logistyki Pierwszy Oddział Logistyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przekazywanie do realizacji pozytywnie rozpatrzonych przez zespół ds. opiniowania wydatków publicznych zapotrzebowań do Urzędów Skarbowych lub dla wytypowanych pracowników Izby Skarbowej; – rozliczenie zawartych umów i zaakceptowanych zapotrzebowań pod względem zgodności faktur z umowami i wnioskami;
 • terminowe przekazywanie faktur do pionu finansowo-księgowego;
 • sporządzanie i przekazanie dla pionu finansowo-księgowego informacji o zapotrzebowaniu na środki finansowe z podziałem na dekady, miesiące;
 • prowadzenie ewidencji umów, faktur i zapotrzebowań w systemie rachunkowo – księgowym ( z wyłączeniem umów zleceń i o dzieło);
 • przygotowanie zapotrzebowań celem przedłożenia zespołowi ds. opiniowania wydatków publicznych Izby Skarbowej oraz sporządzenie protokołu ze spotkania zespołu;
 • angażowania na bieżąco środków finansowych dotyczących umów stałych;
 • uzgadnianie z pionem finansowo-księgowym zaangażowania na poszczególnych kontach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
  stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera (bardzo dobra znajomość Excela);

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.bip.iskarb.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Testy rekrutacyjne oraz rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie Izby Skarbowej w Zielonej Górze. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 68 456 07 60”.