Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Samodzielnym Jednoosobowym Stanowisku Pracy Spraw Karnych Skarbowych w Urzędzie Skarbowym w Wołowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wołów
 • Urząd Skarbowy w Wołowie
  ul. Kościuszki 17
  56-100 Wołów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych skarbowych
 • prowadzenie postępowań mandatowych
 • prowadzenie ewidencji spraw karnych skarbowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa jednozmianowa
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie
  – narzędzia pracy: komputer stacjonarny i sprzęt biurowy
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w budynku 3 piętrowym w pomieszczeniu biurowym jednoosobowym na II piętrze
  – budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
  – budynek wyposażony w zaplecze socjalne
  – parking przy budynku urzędu

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania przepisów prawa podatkowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych
  • umiejętność redagowania pism
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
 • do 0,5 roku w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów, które potwierdzą wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i umiejętności

Termin składania dokumentów:

  19-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria piętro 0/pok. 05
  czy też w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – egzamin pisemny obejmujący przepisy z zakresu prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2.435,99 brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,300.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 389 24 40 wew. 102 lub 604 443 173
  (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 365 27 08 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.