Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw analiz i planowania
 • w Samodzielnym Referacie Analiz i Planowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu
  ul. Żmigrodzka 141
  51-130 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie informacji wpływających do komórki w celu ich oceny pod kątem zasadności objęcia podmiotów kontrolą podatkową
 • kompletowanie i gromadzie informacji dotyczących źródeł, w celu rzetelnego zebrania materiałów źródłowych oraz wymiany informacji,
 • wspomaganie typowania podmiotów do kontroli z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych w celu efektywnego wykorzystania zgromadzonych w urzędzie danych dotyczących działalności gospodarczej podmiotu, rzetelnego zebrania materiałów źródłowych oraz wymiany informacji
 • analizowanie i identyfikacja obszarów ryzyka, w celu monitorowania stref działalności gospodarczej generujących nieprawidłowości w rozliczeniach z budżetem państwa
 • sporządzanie raportów oraz okresowych sprawozdań z zakresu zadań wykonywanych przez referat oraz zadań wykonywanych przez urząd, ze szczególnym uwzględnieniem działów kontroli podatkowej, w celu monitorowania i oceny pracy Urzędu,
 • przekazywanie komórkom organizacyjnym urzędu informacje z zakresu pracy referatu i wykonywanych na stanowisku zadań, w celu prawidłowego realizowania przez te komórki czynności leżących w zakresie ich kompetencji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa, przeważnie siedząca
  – praca w siedzibie urzędu
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  – praca siedząca niewymuszona, jednozmianowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy – komputer stacjonarny i sprzęt biurowy
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
  – w budynku urzędu występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
  – parking przy budynku urzędu

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej lub w zakresie podatków/dziedzin pokrewnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych,
  • ogólna wiedza administracyjna i ekonomiczna,
  • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
  • umiejętność obsługi komputera, w tym Word, Excel, Internet,
  • umiejętność komunikacji i pracy w zespole,
  • dobra organizacja pracy, odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok pracy w komórce analiz i planowania
 • umiejetność analizowania sprawozdań finansowych
 • umiejętność obsługi programów Poltax, Kontrola

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających długość oraz rodzaj doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodoweg

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Śląskich 24, 26
  53-333 Wrocław
  pocztą lub osobiście: kancelaria p.05

Inne informacje:

  Oferty również można składać w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  • test wiedzy, umiejętności obsługi komputera oraz analitycznego myślenia
  • rozmowa kwalifikacyjna

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2.409,76 zł brutto.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 32 36 922 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 36 52 720 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.