Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi bieżącej i czynności sprawdzających
 • Referacie Przetwarzania Danych i Czynności Sprawdzających

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Oława
 • Urząd Skarbowy w Oławie
  ul. Lwowska 1
  55-200 Oława

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów składanych przez podatników pod względem formalnym i rachunkowym, przygotowanie ich do wprowadzenia do systemów informatycznych, obsługa deklaracji w systemach informatycznych, terminowe i prawidłowe dokonywanie przypisów i odpisów podatku w celu zapewnienia realizacji wpływów budżetowych w tym zakresie
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu sprawdzenia terminowości składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów, stwierdzenia formalnej poprawności dokumentów, ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami
 • przyjmowanie interesantów w ich indywidualnych sprawach oraz udzielanie informacji telefonicznych i bezpośrednich o przepisach prawa podatkowego w celu pomocy interesantom w rozwiązywaniu ich problemów podatkowych
 • gromadzenie, segregowanie i weryfikowanie dokumentów (wniosków, podań, oświadczeń, zawiadomień) składanych przez podatników w celu kompletowania akt podatkowych
 • przygotowywanie danych do zaświadczeń i zapytań zewnętrznych instytucji oraz przygotowywanie korespondencji do innych organów podatkowych na podstawie posiadanych dokumentów i materiałów dotyczących obsługiwanych podatników w celu przekazania lub uzyskania informacji niezbędnych do załatwienia prowadzonych spraw
 • sporządzanie i przekazywanie informacji o naruszeniu przez podatników przepisów prawa podatkowego w celu wszczęcia postępowania karnego skarbowego
 • przygotowywanie danych do sprawozdań, analiz i opracowań dotyczących prowadzonych spraw w celu dostarczenia pełnej informacji o realizacji zadań komórki

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa, jednozmianowa,
  – praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w budynku 3 kondygnacyjnym,
  pomieszczenia biurowe z klimatyzacją, na I piętrze budynku,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne,
  obsługa urządzeń biurowych,
  – budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych materialnego i proceduralnego
  • otwarty stosunek do klienta
  • komunikatywność
  • grzeczność i uprzejmość
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność pracy pod presją czasu

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
 • 1 rok doświadczenia w obszarze podatków lub 2 lata w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów, które potwierdzą wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i umiejętności

Termin składania dokumentów:

  29-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26 53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria piętro 0/pok. 05
  czy też w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres
  do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – test pisemny,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2.098,70 zł brutto.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 303 94 14 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 365 26 98 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.