Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw sprawozdawczości oraz monitorowania wynagrodzeń
 • w Wydziale Obsługi Kadr – Pierwszym Oddziale Obsługi Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie sprawozdań, informacji, zestawień z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • monitorowanie stanu zatrudnienia oraz wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń w Izbie Skarbowej we Wrocławiu oraz urzędach skarbowych woj. dolnośląskiego,
 • uzgadnianie oraz przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na wnioski Naczelników Urzędów Skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie zgody lub odmowy Dyrektora Izby Skarbowej na zatrudnienie pracowników, zawieranie umów zleceń oraz zawieranie umów z Powiatowymi Urzędami Pracy o staż dla osób bezrobotnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie,
  – narzędzia pracy: komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -budynek biurowy: siedziba Izby Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu,
  – przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  – wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych,
  – dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,
  – na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
  – stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem ekranowym oraz inne urządzenia biurowe,
  – budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych
  -zaplecze socjalne

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • dokładność i skrupulatność,
  • umiejętność działania pod presją czasu,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • znajomość ustawy kodeks pracy, o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość arkusza kalkulacyjnego.

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie: wyższe (ekonomiczne lub inne)
 • do 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze sprawozdawczości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne w zakresie doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria piętro 0/pok. 05
  czy też w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – test z zakresu prawa pracy (zamknięty, jednokrotnego wyboru),
  – test ze znajomości arkusza kalkulacyjnego,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2.282,34 brutto.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 365 26 95
  (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 365 27 05 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.