Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kadr
 • w Pierwszym Oddziale Obsługi Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw osobowych i socjalnych pracowników w celu wspomagania Dyrektora Izby Skarbowej w prowadzeniu polityki kadrowej oraz zapewnienia przestrzegania prawa pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń i podnoszeniem kwalifikacji pracowników w celu zapewnienia rozwoju zawodowego pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji z obszaru obsługi kadrowej w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych oraz monitorowania stanu zatrudnienia i wykonania planu finansowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stanowisko o charakterze administracyjno-biurowym,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek biurowy: siedziba Izby Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu,
  – przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych,
  – wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych,
  – dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,
  – na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
  – budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych,
  – stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – zaplecze socjalne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego (do 1 roku) w obszarze stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych;
  • umiejętność redagowania pism;
  • znajomość przepisów prawa pracy i ubzezpieczeń społecznych;
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 0,5 roku w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne w zakresie doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  26-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Powstańców Śl. 24, 26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria piętro 0/pok. 05

Inne informacje:

  Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – test wiedzy z obszaru wskazanego w ogłoszeniu
  – zadanie pisemne
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2 810,76 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,5.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 365 27 04 (705).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.