Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ds. orzecznictwa podatkowego
 • w Dziale Postępowań Podatkowych w Urzędzie Skarbowym w Głogowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24, 26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Głogów
 • Urząd Skarbowy w Głogowie
  ul. Mickiewicza 53
  67-200 Głogów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach podatkowych w celu ustalenia lub określenia zobowiązań podatkowych w tym z nieujawnionych źródeł przychodów, określenia wysokości dochodu, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wysokości nadpłaty, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesi
 • ustalanie przesłanek do dokonania zabezpieczenia zobowiązania podatkowego i w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o zabezpieczenie tego zobowiązania, prowadzenie postępowania w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, w celu zmniejszenia ryzyka związanego z niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem przez podatnika zobowiązania podatkowego
 • pozyskiwanie i dokonywanie analizy informacji (w tym o wydatkach i wartościach zgromadzonego mienia) mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub ustalenie zobowiązania podatkowego (w tym także od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, od czynności cywilnoprawnych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw
 • udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa w celu realizacji praw tych podmiotów
 • prowadzenie w oparciu o zebrany w toku kontroli podatkowej materiał dowodowy czynności sprawdzające w stosunku do pokontrolnych korekt deklaracji celem ewentualnego wszczęcia postępowania podatkowego oraz czynności sprawdzające w związku z postępowaniem podatkowym celem zebrania pełnego materiału dowodowego
 • sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu skutecznego ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu sprawozdań, analiz w ramach właściwości rzeczowej komórki w celu dostarczenia aktualnych informacji o działalności i efektach pracy Urzędu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – kontakt z klientem zewnętrznym,
  – obsługa sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynku 4-kondygnacyjny,
  – bariery architektoniczne: w budynku brak wind, brak węzła sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku,
  – budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawa podatkowego, cywilnego, handlowego i o rachunkowości
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność redagowania pism
  • dokładność i systematyczność
  • komunikatywność i umiejętność argumentowania

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów, które potwierdzą wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i umiejętności

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24, 26
  53-333 Wrocław
  pocztą lub osobiście: kancelaria- parter, pok. 5

Inne informacje:

  Oferty można składać także w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia. W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu BIP (www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl) w zakładce „ogłoszenia/nabór/oferty pracy”.
  Informacja o metodach i technikach naboru:
  – analiza złożonych ofert pracy;
  – test wiedzy;
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2061,22 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,1.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 76/7272400 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 76/7461183 (sprawy organizacyjne i formalne).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.