Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw Działu Egzekucji Administracyjnej
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Krzyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki
  ul. Sztabowa 100
  53-310 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • przydzielanie i odbieranie służby poborcom, kontrolowanie przydzielonych służb pod względem merytorycznym oraz kontrolowanie i nadzorowanie innych zadań powierzonych poborcom skarbowym ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • pozyskiwanie informacji o majątku i źródłach przychodu zobowiązanych, wobec których toczy się postępow. egzekucyjne, stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i dokumentowanie ich stosow. w aktach sprawy a także wprowadzanie podejmowanych czynności, środków egzek. i pozyskanych inform. do podsystemu EGAPOLTAX,
 • rozliczanie uzyskanych kwot z tytułu zastosowanych środków egzekucyjnych oraz przekazywanie ich na rzecz wierzycieli,
 • dokonywanie ustaleń niezbędnych do prowadzonego postępowania egzekucyjnego w siedzibie zobowiązanego, kontrola dłużnika zajętej wierzytelności w jego siedzibie, a także występowanie w imieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego przed organami sadowymi w sprawach o wyjawienie majątku oraz organami administracji publicznej,
 • udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych,
 • prowadzenie egzekucji z nieruchomości,
 • wydawanie orzeczeń oraz rozpatrywanie środków zaskarżenia składanych w toku postępowania egzekucyjnego przez zobowiązanych i wierzycieli, a także sporządzanie pism związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca w siedzibie urzędu, w siedzibie zobowiązanego,
  – praca jednozmianowa w porze dziennej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
  – narzędzia pracy – komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – budynek wielokondygnacyjny wyposażony w windę,
  – budynek urzędu dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – parking przy budynku urzędu.

  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej,
  • kompetencje psychologiczne poparte asertywnością w kontaktach z dłużnikami,
  • umiejętność racjonalnej organizacji pracy własnej,
  • umiejętność argumentowania.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne w zakresie doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów, które potwerdzają wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów:

  09-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul.Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

  lub osobiście:kancelaria piętro 0/pok.08

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru.
  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.
  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. List motywacyjny oraz oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej
  we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi
  2.248,61 brutto.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 79-85-240
  (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 36-52-714 (sprawy organizacyjne i formalne).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.