Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw czynności sprawdzających
 • w Drugim Referacie Czynności Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Krzyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki
  ul. Sztabowa 100
  53-310 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie wstępnej formalnej i merytorycznej weryfikacji deklaracji i innych dokumentów składanych przez podatników i płatników i w razie stwierdzenia nieprawidłowości wzywanie do ich usunięcia bądź złożenia wyjaśnień, tworzenie i zatwierdzanie rejestrów
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w odniesieniu do dokumentów składanych przez podatników i płatników
 • prowadzenie rejestrów i współuczestniczenie w przygotowaniu sprawozdań i analiz w ramach właściwości rzeczowej komórki
 • udzielanie informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi
 • sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca w siedzibie urzędu,
  – bezpośredni kontakt z klientem,
  – praca jednozmianowa w porze dziennej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
  – narzędzia pracy – komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – budynek wielokondygnacyjny wyposażony w windę,
  – budynek urzędu dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – parking przy budynku urzędu.

  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego;
  • umiejętność redagowania pism;
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji;
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne. studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego
 • przeszkolenie z obsługi programów komputerowych: POLTAX, BIBLIOTEKA AKT, KONTROLA, SPED
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów, które potwierdzają wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria piętro 0/pok. 05

Inne informacje:

  Oferty można składać także w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru.
  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.
  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. List motywacyjny oraz oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej
  we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi
  2 810,76 brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,500.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 33-89-306
  (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 36-52-714 (sprawy organizacyjne i formalne).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.