Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

 • Komendant Główny PSP
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Planowania i Analiz Budżetowych w Biurze Finansów KG PSP

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu dyrektora oraz zastępców dyrektora;
 • przyjmowanie i rejestrowanie poczty za pomocą elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
 • prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w biurze;
 • przygotowywanie umów dotacji do podpisu Komendanta Głównego PSP;
 • redagowanie krótkich pism;
 • przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom biura;
 • archiwizacja i przekazywanie akt spraw dyrektora biura do archiwum akt jawnych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno – biurowa w siedzibie KG PSP. Praca na czas określony wynikający z zastępstwa za osobę przebywającą od maja 2015 r. na urlopie macierzyńskim.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, na terenie kompleksu koszarowego, pierwsza kondygnacja bez windy, sekretariat, indywidualne stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy, faks, skaner i telefony. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość obsługi programów Excel, Word,
  • znajomość obsługi kancelaryjnej wynikającej z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
  • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
  • umiejętność pracy w zespole,
  • praca pod presją czasu,
  • umiejętność nawiązywania kontaktów,
  • dyspozycyjność i komunikatywność,
  • biegłość w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi,
  • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Prosimy przesłać na adres:
  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  Biuro Kadr i Organizacji
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa
  lub składać osobiście:
  w siedzibie przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, w Kancelarii Ogólnej, w godz. pracy: 8.15 do 16.15.

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres
  e-mail, nr telefonu. Na kopercie i w liście motywacyjnym prosimy dopisać BF – inspektor (zastępstwo). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  W przypadku ofert złożonych drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania.

  Uwaga ! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z powyższym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Planowane techniki i metody naboru:
  – test wiedzy
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane.
  Dokumenty kandydatów ujętych w protokole naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru zaś dokumenty pozostałych kandydatów przez okres 14 dni. Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie w/w terminów, dokumenty są komisyjnie niszczone.
  Proponowany mnożnik: 1,041.
  Dodatkowe informacje: 22 523-39-92 (Biuro Finansów KG PSP).