Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

 • Komendant Główny Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kancelaryjnych
 • w Wydziale Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie trwałych i pomocniczych urządzeń ewidencyjnych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów służbowych,
 • przekazywanie dokumentów służbowych funkcjonariuszom/pracownikom celem zapewnienia terminowej realizacji zadań służbowych,
 • kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji spraw zakończonych celem przekazania do archiwum,
 • udzielanie wykonawcom merytorycznym wskazówek odnośnie sposobu postępowania z dokumentacja służbową celem wyeliminowania ewentualnych niedociągnięć w zakresie realizacji strony formalnej wytwarzania i obiegu dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli oraz elektronicznych nośników informacji celem prawidłowego funkcjonowania biura,
 • sprawdzanie doraźne rejestrów dokumentacji w celu porównania stanu faktycznego z ewidencyjnym oraz rozliczanie z pobranych dokumentów wykonawców merytorycznych odchodzących z komórki organizacyjnej,
 • prowadzenie bieżącej kontroli postępowań z dokumentami, które zostały udostępnione funkcjonariuszom i pracownikom BKiSz KGSG.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca samodzielna administracyjno-biurowa,
  – praca w siedzibie urzędu,
  – wysiłek fizyczny – praca z aktami,
  – permanentna obsługa klientów indywidualnych ( kontakty związane w celu nadawania oraz odbioru korespondencji kierowanej z /do BKiSz KGSG),
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
  – stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku,
  – niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów
  przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,
  – infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność,
  • umiejętność interpretacji przepisów,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • czytelny charakter pisma,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa

Inne informacje:

  – wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1700 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
  – dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
  w urzędzie lub data stempla pocztowego,
  – rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych
  w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
  – kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
  – przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.