Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji KP Bydgoszcz-Fordon Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
  ul. Wojska Polskiego 4f
  85-171 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon
  ul. Wyzwolenia 122
  85-790 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie i przetwarzanie informacji o wydarzeniach, osobach i rzeczach do policyjnych systemów informatycznych w celu gromadzenia danych i udzielania odpowiedzi na zapytania patroli oraz zapewnienia właściwego kierowania sił policyjnych na miejsca zdarzeń,
 • dokumentowanie przyjmowanych zgłoszeń i realizowanie w ich ramach czynności w celu zapewnienia ich właściwej ewidencji
 • przyjmowanie telefonicznie zgłoszeń o wydarzeniach wymagających podjęcia działań przez Policję i służby ratownicze w celu bezzwłocznej reakcji na nie,
 • realizowanie czynności związanych z realizacją, przetwarzaniem danych, stawiennictwem osób posiadających środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz osób posiadających zakaz wstępu na imprezy masowe w celu egzekwowania decyzji wydanych przez uprawnione organy,
 • obsługiwanie interesantów w celu sprawnego załatwienia spraw zgłaszanych w komisariacie,
 • prowadzenie ewidencji telegramów przychodzących i wychodzących z jednostki oraz bieżącą obsługę poczty elektronicznej w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji w komisariacie,
 • prowadzenie obserwacji obiektu komisariatu pod kątem ruchu osób i pojazdów, a także obserwowanie pomieszczenia, w którym przebywają osoby zatrzymane w celu ochrony budynku komisariatu i przeciwdziałania możliwości zaistnienia wydarzeń nadzwyczajnych,
 • prowadzenie ewidencji dotyczącej: kluczy do pomieszczeń, książki kontroli pracy sprzętu transportowego i kluczy do pojazdów służbowych oraz innego sprzętu pozostającego w dyspozycji dyżurnego, z wyłączeniem broni palnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy,
  – zagrożenie korupcją,
  – obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • bariery architektoniczne: budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku.
  narzędzia i materiały pracy: biurko, komputer, faks, telefon, nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • właściwe planowanie i organizacja pracy,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Wojska Polskiego 4F
  85-171 Bydgoszcz
  z dopiskiem: oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 174788

Inne informacje:

  Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej – ogłoszenie nr 174788. Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzę z zakresu ustawy o służbie cywilnej, organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji. Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku inspektora 2 100 zł. brutto (we wszystkich składnikach wynagrodzenia). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 525 56 44.