Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kancelaryjno-biurowych
 • w Wydziale Ruchu Drogowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  66-400 Gorzów Wlkp.
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie pism jawnych i zastrzeżonych;
 • prowadzenie dzienników: korespondencyjnego, dziennika dla dokumentów zastrzeżonych, podawczego, przepisów, książki doręczeń, ewidencji telegramów;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy dla policjantów i pracowników wydziału; ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich;
 • prowadzenie rejestrów: zatrzymanych dowodów rzeczowych, zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami, zawiadomień do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i przekazywanie ich do właściwych urzędów i instytucji;
 • kompletowanie, przechowywanie i rejestrowanie przepisów prawnych; sporządzanie kart zapoznania się policjantów wydziału z nowymi bądź znowelizowanymi aktami prawnymi;
 • przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji wytworzonej i przechowywanej na zajmowanym stanowisku oraz dokumentacji zgromadzonej przez naczelnika wydziału i jego zastępcę;
 • przygotowywanie pism, których tematyka wynika z aktualnej problematyki pracy;
 • sporządzanie zapotrzebowania, składanie zamówienia i zaopatrywanie wydziału w materiały kancelaryjno-biurowe.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa;
  – praca 8 godzin na dobę;
  – praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin na dobę;
  – praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. usytuowany jest przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122. Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku. Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku jest winda. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z zakresu pracy kancelaryjno-biurowej;
  • biegła obsługa środowiska Windows;
  • obsługa urządzeń biurowych;
  • komunikatywność i kreatywność;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • samodzielność.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracyu w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy;
 • kopie zaświadczeń PUP o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium z tytułu stażu.

Termin składania dokumentów:

  07-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Wyszyńskiego 122
  66-400 Gorzów Wielkopolski

Inne informacje:

  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne lub przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data stempla pocztowego. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi równoznaczny jest z niezakwalifikowaniem kandydatki/kandydata. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Wynagrodzenie brutto miesięczne wynosi 2046,23zł plus dodatek za wysługę lat od 5-20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego stażu pracy.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.