Komenda Miejska Policji w Jaworznie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw stanowisko do spraw informatyki
 • w Zespole Łączności i Informatyki KMP Jaworzno

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  43-600 Jaworzno ul.Narutowicza 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jaworzno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie okresowych przeglądów , ocen stanu technicznego, konserwacja i niezbędne naprawy sprzętu informatycznego w celu zapewnienia sprawności technicznej urządzeń
 • administracja siecią PSTD oraz siecią internet
 • administrowanie stanowiska komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych w celu wspomagania pracy komórek ds OIN
 • uruchamianie i wdrażanie nowych systemów oraz rozwiązań teleinformatycznych, w celu usprawnienia dostępu do baz danych i innych aplikacji
 • dokonywanie podstawowych napraw eksploatowanego sprzętu łączności i informatyki
 • przetwarzanie informacji w policyjnych oraz w pozapolicyjnych systemach informatycznych
 • dokonywanie sprawdzeń w systemach informatycznych za pośrednictwem łączności radiowej i przewodowej
 • współpraca w dziedzinie informatyki z właściwą komórką organizacyjną KWP Katowice

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • współpraca z funkcjonariuszami Policji i pracownikami Policji, współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji oraz innych jednostek organizacyjnych Policji. Wysiłek fizyczny

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca dwuzmianowa praca w systemie ośmiogodzinnym, z komputerem w środowisku biurowym,przy oświetleniu dziennym i sztucznym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o kierunku teleinformatycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego jako teleinformatyk
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • zgoda na przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami ustawy o OIN z dnia 5 sierpnia 2010 rokuumożliwiającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuki POUFNE

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne
 • poświadczenie bezpieczeństwa o koauzuli POUFNE

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  02-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji Jaworzno ul. Narutowicza 1 Zespół Kadr i Szkolenia

Inne informacje:


  wynagrodzenie 1750,16 zł brutto plus dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego