Komenda Miejska Policji w Kielcach

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw prezydialnych
 • w Wydziale Kadr, Szkolenia i Prezydialnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  os. Na Stoku 63 B, 25-437 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach
 • Prowadzenie ewidencji aktów prawnych Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, bieżąca publikacja tych aktów w formie elektronicznej
 • Udział w przekazywaniu jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w przypadku zmian kadrowych
 • Organizacja spotkań, odpraw służbowych i uroczystości z udziałem Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach
 • Gromadzenie, aktualizacja i rozpowszechnianie resortowych aktów prawnych
 • Nadzór nad pracą sekretariatów jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w zakresie pracy kancelaryjnej
 • Systematyczna aktualizacja, wycofywanie oraz archiwizowanie nieobowiązujących aktów prawnych
 • Bieżące śledzenie strony internetowej i BIP Komendy Miejskiej Policji w Kielcach i zgłaszanie uwag do zespołu redakcyjnego strony internetowej i BIP celem aktualizacji informacji znajdujących się na tych stronach

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – praca przy monitorze ekranowym poniżej dobowego czasu pracy,
  – praca na piętrze,
  – budynek nie posiada windy, podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwia dostanie się na parter budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z obsługą sekretariatu
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o Policji
  • umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych
  • umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel
  • wysoka asertywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • 2 lata doświadczenia w pracy związanej z obsługą sekretariatu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w pracy
 • podanie o przyjęcie do pracy napisane odręcznie

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  28-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  os. Na Stoku 63 B
  25-437Kielce

Inne informacje:

  Termin składania ofert upływa w dniu 28 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania. Do składania ofert zapraszamy również osoby niepełnosprawne, których stopień niepełnosprawności nie wyklucza realizacji wyżej opisanych zadań. Planowany termin zatrudnienia – czerwiec 2016 r.