Komenda Miejska Policji w Lublinie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Lublinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Lublinie
  ul. Północna 3
  20-064 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych związanych z dokumentami jawnymi (przyjmowanie, rejestrowanie w obowiązujących dziennikach i rejestrach, wysyłanie, przedkładanie do dekretacji) zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • prowadzenie, aktualizacja zbioru przepisów prawnych komórki organizacyjnej w celu zapoznawania z treścią aktów prawnych policjantów i pracowników cywilnych zgodnie z dekretacją Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie lub naczelnika wydziału
 • przygotowywanie projektów pism na polecenie naczelnika wydziału
 • prowadzenie rejestrów urlopów wypoczynkowych, badań profilaktycznych, zwolnień lekarskich policjantów i pracowników cywilnych wydziału w celu ewidencjonowania i dostępu do danych w tym zakresie
 • prowadzenie rejestrów pieczęci, stempli, referentek, kluczy w celu realizacji obowiązujących przepisów w tym zakresie
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji w celu złożenia w składnicy akt KMP w Lublinie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu o charakterze kancelaryjno-biurowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w sekretaracie wydziału o charakterze kancelaryjno-biurowym przy użyciu sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych (fax, xero itp.)
  Miejsce wykonywania pracy: IV piętro budynku 5- piętrowego z dwiema windami.
  Wejście do budynku posiada stosowny podjazd, natomiast wewnątrz budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Nie występują warunki uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne.

  Inne
  Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kancelaryjno-biurowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość pracy kancelaryjno-biurowej
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz urządzeń biurowych
  • umiejetność pracy w zespole, samodzielność, dokładność, dyscyplina pracy, komunikatywność, terminowość

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy kancelaryjno-biurowej w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  26-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Lublinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Północna 3
  20-064 Lublin
  z koniecznym dopiskiem „Oferta zatrudnienia na zastępstwo INSPEKTOR W ds.WPRD- ogłoszenie nr 175428”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz brak wymaganych kopii dokumentów, brak własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym/oświadczeniami, otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie zostaną rozpatrzone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Oferty osób, które nie zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone. KMP w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub w innych źródłach o podobnym charakterze.