Komenda Miejska Policji w Lublinie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Lublinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Lublinie
  ul. Północna 3
  20-064 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji podlegającej archiwizacji, wytworzonej w KMP w Lublinie, zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 roku;
 • udostępnianie materiałów znajdujących się w składnicy akt oraz udzielanie informacji na podstawie posiadanego zasobu archiwalnego osobom upoważnionym i za zgodą Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie;
 • sporządzanie protokołów brakowania zasobu archiwalnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz przygotowanie i udział w jego brakowaniu;
 • ewidencja i porządkowanie zasobów archiwalnych składnicy akt;
 • sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym prawidłowości kwalifikacji dokumentów niejawnych i jawnych kat. BC z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji;
 • prowadzenie problemowych prac analitycznych w oparciu o posiadany zasób archiwalny.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze kancelaryjno-biurowym wymagająca od pracownika wysiłku fizycznego tj. przy ustawianiu paczek dokumentacji na regałach w składnicy akt.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w składnicy akt na stanowisku o charakterze kancelaryjno-biurowym przy użyciu sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych (fax, ksero itp.).
  Miejsce wykonywania pracy: parter oraz 5 piętro budynku 5-piętrowego z dwiema windami.
  Wejście do budynku posiada stosowny podjazd, natomiast wewnątrz budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Nie występują warunki uciążliwe/ szkodliwe/niebezpieczne.

  Inne
  Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o charakterze kancelaryjno-biurowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw:o chronie informacji niejawnych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o służbie cywilnej, o Policji oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw oraz zarządzenia KGP w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji
  • znajomość pracy kancelaryjno-biurowej
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz urządzeń biurowych
  • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, dokładność, dyscyplina pracy, komunikatywność, terminowość

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy w archiwum
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „ściśle tajne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Lublinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Północna 3
  20-064 Lublin
  z koniecznym dopiskiem „Oferta zatrudnienia na zastępstwo – INSPEKTOR ds. OIN (składnica akt) nr ogłoszenia 175404”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz brak wymaganych kopii dokumentów, brak własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym/oświadczeniami, otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie zostaną rozpatrzone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Oferty osób, które nie zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone. KMP w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub w innych źródłach o podobnym charakterze.