Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw prowadzenia składnicy akt oraz obsługi kancelaryjno-biurowej i sekretarskiej Komendy
 • w Zespole Prezydialnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  KOMENDA MIEJSKA POLICJI
  W MYSŁOWICACH
  Ul. Starokościelna 2
  41-400 Mysłowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mysłowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje materiały jawne i niejawne spraw zakończonych z poszczególnych pionów służbowych KMP w Mysłowicach, a także nadzoruje i kontroluje ich właściwe przygotowanie do archiwizacji w celu prawidłowego gromadzenia i zabezpieczenia przed utratą
 • Wydziela z zasobu archiwalnego dokumentację, której upłynął obowiązkowy okres przechowywania oraz kieruje pracami komisji powołanej do oceny brakowanych dokumentów w celu sporządzenia protokołów brakowania, przekazania ich do zatwierdzenia oraz zapewnienia ich zniszczenia po wyrażeniu zgody
 • Odręcznie ewidencjonuje, kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu przełożonym oraz rozdziela je po dokonaniu dekretacji Komendanta oraz jego Zastępcy w celu właściwego obiegu dokumentacji
 • Obsługuje komputer i pocztę elektroniczną w celu uzyskania i dostarczania informacji powstałych w toku bieżącej pracy.
 • Sporządza, przepisuje, powiela dokumenty na polecenie Komendanta w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań.
 • Obsługuje centralę telefoniczną Zespołu, kieruje petentów do pracowników kompetentnych w danej sprawie oraz udziela informacji w celu wsparcia bieżącej pracy Komendy
 • Przeprowadza kwerendy i udostępnia materiały archiwalne upoważnionym osobom w celu dostarczenia niezbędnych danych
 • Udziela instruktażu pracownikom przygotowującym akta do przekazania do składnicy akt w celu zapewnienia właściwego ich opracowania przed złożeniem do składnicy akt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa związana z prowadzeniem składnicy akt oraz prowadzeniem ewidencji i obiegu dokumentów jawnych, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy dziennie, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów. Wysiłek fizyczny, na stanowisku występuje narażenie na czynniki biologiczne (grzyby i pleśnie) w związku z prowadzeniem składnicy akt.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane jest na trzecim piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Składnica akt mieści się na parterze budynku. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo od strony bocznego wejścia do budynku, brak windy, toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyłącznie na parterze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w archiwum lub bezpośrednio związanej z archiwizacją dokumentów
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność organizowania pracy
  • umiejętność komunikowania się
  • umiejętność współpracy

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o kierunku historia w specjalności archiwistyka
 • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne
 • język angielski poziom komunikatywny
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w archiwum w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wskazane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (np. zaświadczenia z odbytych kursów i szkoleń)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Starokościelna 2
  41-400 Mysłowice

Inne informacje:

  Zatrudnienie w zastępstwie nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na okres nie dłuższy niż do dnia 04.03.2017 r. Wynagrodzenie zasadnicze: 1873,84 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy ( od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data złożenia w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach lub data ich nadania w placówce pocztowej) nie będą rozpatrywane. Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne. Życiorys w formie CV. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.myslowice.kmp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach selekcji telefonicznie lub mailowo. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 3173218, 32 3173219