Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw administrowania systemami komputerowymi, obsługi w zakresie informatyki oraz obsługi baz danych
 • w Zespole Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  KOMENDA MIEJSKA POLICJI
  W MYSŁOWICACH
  Ul. Starokościelna 2
  41-400 Mysłowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mysłowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestrowanie i modyfikowanie, w terminach określonych w obowiązujących przepisach prawa, informacji w policyjnych systemach informatycznych, a przed dokonaniem rejestracji sprawdzanie poprawności sporządzanych formularzy i zwracanie ich wykonawcom merytorycznym do uzupełnienia w przypadku, gdy nie spełniają wymogów formalnych w celu rzetelnego gromadzenia danych
 • Dokonywanie sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych systemach informatycznych w celu dostarczenia aktualnych danych
 • Zarządzanie dostępem do systemów teleinformatycznych poprzez nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom, zakładanie kont, ustalanie właściwych poziomów zabezpieczeń, administrowanie mobilnymi terminalami noszonymi i przewoźnymi w celu umożliwienia bieżącej pracy użytkownikom
 • Konserwowanie systemów operacyjnych poprzez dokonywanie aktualizacji oprogramowania, sporządzanie kopii zapasowych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu
 • Udzielanie technicznego wsparcia użytkownikom systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia sprawnej pracy jednostki
 • Przetwarzanie – przy wykorzystaniu dostępnych funkcji programu – danych poprzez dokonywanie różnego rodzaju analiz, zestawień, porównań w celu dostarczenia informacji
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów, dokonywanie oceny stanu technicznego oraz konserwowanie i dokonywanie niezbędnych napraw sprzętu informatycznego użytkowanego w jednostce w celu zapewnienia sprawności technicznej urządzeń
 • Nadzorowanie i zarządzanie stanowiskami komputerowymi poprzez instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i programów, usuwanie złośliwego oprogramowania i zabezpieczenie danych w celu poprawienia jakości i wydajności pracy pracowników KMP wyposażonych w sprzęt komputerowy

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa związana z pracą przy komputerze, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy dziennie, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Ze względu na realizację zadań wynikających z opisu stanowiska praca może być wykonywana również na innych kondygnacjach w budynku. Budynek trzypiętrowy częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo od strony bocznego wejścia do budynku, brak windy, toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyłącznie na parterze budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie teleinformatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w teleinformatyce
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność organizowania pracy
  • umiejętność komunikowania się
  • umiejętność współpracy

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu teleinformatycznym
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • język angielski poziom komunikatywny
 • 3 lata doświadczenia w teleinformatyce
 • umiejętność szybkiego działania
 • umiejętność uczenia się i przyswajania nowej wiedzy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wskazane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (np. zaświadczenia z odbytych kursów i szkoleń)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Starokościelna 2
  41-400 Mysłowice

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 1873,84 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy ( od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Zatrudnienie możliwe z dniem 01 lipca 2016r. Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data złożenia w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach lub data ich nadania w placówce pocztowej) nie będą rozpatrywane. Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne. Życiorys w formie CV. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.myslowice.kmp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach selekcji telefonicznie lub mailowo. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 3173218, 32 3173219