Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw sekretarsko – biurowych
 • w Zespole do spraw Komunikacji Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  07-410 Ostrołęka
  ul. Janusza Korczaka 16

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrołęka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kanelarii ogólej komendy oraz sprawowanie nadzoru nad sekretariatami komórek organizacyjnych komendy i komisariatu;
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej dla komórek organizacyjnych nie posiadających sekretariatów;
 • kompletowanie i przekładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Komendanta oraz Zastępcy Komendanta;
 • organizowanie i protokołowanie odpraw i narad komendanta;
 • prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących z jednostki;
 • przygotowywanie i obsługa spotkań z interesantami i gośćmi;
 • obsługa Policyjnej Poczty Elektronicznej Komendanta Miejskiego Policji;
 • redagowanie pism na polecenie komendanta.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -naturalne i sztuczne oświetlenie;
  -wymuszona pozycja ciała;
  -praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
  -przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
  • dyspozycyjność;
  • znajomość zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz obiegu dokumentacji jawnej w sekretariatach urzędów;
  • samodzielność, asertywność;
  • komunikatywność;
  • systematyczność;
  • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli

wymagania dodatkowe

 • terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  ul. Janusza Korczaka 16
  07-410 Ostrołęka

Inne informacje:

  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego:
  mnożnik: 1,0 (1873,84zł. brutto)
  Życiorys, list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o kolejnym etapie naboru. W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (29) 7601568