Komenda Miejska Policji w Płocku

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego
 • Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Płocku
  09-400 Płock
  al. Jana Kilińskiego 8

Miejsce wykonywania pracy:

 • Płock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjno-biurowa Zespołu ds. Poszukiwań m.in. prowadzenie dzienników, rejestrów oraz skorowidzów,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie z KSIP danych osób poszukiwanych i zaginionych zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora systemu,
 • dokonywanie sprawdzeń w systemach policyjnych oraz poza policyjnych na ustalonych zasadach,
 • przyjmowanie, przygotowywanie i wysyłanie korespondencji dot. osób zaginionych i poszukiwanych do instytucji tj. Sądy, Prokuratury, Urzędy Miejskie, Urzędy Gminy i innych,
 • zastępstwo na stanowisku sekretarki Wydziału,
 • archiwizowanie materiałów ostatecznie załatwionych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • obsługa komputera

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej min. 1,5 roku,
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz obsługa KSIP,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dowodu osobistego na potwierdzenie posiadanego obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectwa pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie ukończonych kursów,
 • kopie uprawnień i przeszkoleń

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  29-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Al. Jana Kilińskiego 8
  09-400 Płock

Inne informacje:

  Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.