Komenda Miejska Policji w Poznaniu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw administracyjno-kancelaryjnych
 • W Wydziale Prewencji Komisariatu Policji Poznań Jeżyce

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Poznaniu
  ul. Szylinga 2
  60-790 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dzienników, rejestrów i skorowidzów korespondencji wpływającej,
 • ewidencjonowanie korespondencji wypływającej z Wydziału Prewencji,
 • rejestracja katów prawnych wydawanych przez uprawnione organy i zapoznawanie z ich treścią funkcjonariuszy,
 • kompletowanie i przedkładanie korespondencji do dekretacji i podpisu Naczelnika Wydziału Prewencji,
 • prowadzenie ewidencji urlopów oraz zwolnień lekarskich funkcjonariuszy Wydziału Prewencji,
 • archiwizowanie spraw ostatecznie zakończonych, sporządzanie spisów akt przekazanych oraz protokołów brakowania

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca jednozmianowa, przy obsłudze komputera.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – praca w budynku trzykondygnacyjnym bez windy z barierami architektonicznymi,
  – praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli
 • przeszkolenie z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentów potwierdzających półroczne doświadczenie w pracy administracyjnej,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • w przypadku osób niepełnosprawnych kopia dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności,

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  dokumenty proszę przesłać pocztą na adres: Komenda Miejska Policji w Poznaniu
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Szylinga 2
  60-787 Poznań
  Decyduje data stempla pocztowego !!

Inne informacje:

  – proponowane wynagrodzenie: wg. mnożnika 1,0 = 1873,84 + dodatek stażowy,
  – w podaniu wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, numer PESEL, pełen adres do korespondencji, numer kontaktowy telefonu,
  – oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
  – aplikacje przesłane niekompletne lub nie podpisane nie będą rozpatrywane,
  – oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów,
  – lista kandydatów spełniających wymogi formalne i zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostanie umieszczona na stronie BIP KMP w Poznaniu,
  – ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy,
  – wszystkie aplikacje po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 061 841 57 22
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.